Normes i condicions generals de compra i acceptació

 

1. ECOVERITAS ONLINE

 

1.1 Naturalesa de la botiga online

El supermercat es destina a consumidors finals, en el sentit establert pel Reial decret Legislatiu 1/2007 de 16 de novembre pel qual s'aprova el text refós de la Llei General de Defensa dels Consumidors i Usuaris, i per al consum propi del client o de les persones en nom de les quals el client estigui legalment autoritzat per actuar. Per tant, queden exclosos del servei de supermercat empreses majoristes, distribuïdores, centrals de compra, grans superfícies, altres intermediaris professionals del sector de l′alimentació i els seus sectors afins, així com consumidors domiciliats fora de l′àmbit d′activitat del supermercat.

En virtut de l′expressat anteriorment, queda totalment prohibida la revenda dels productes adquirits a través del supermercat virtual.

L'usuari declara ser major d′edat i disposar de la capacitat jurídica suficient per vincular-se per les presents Condicions Generals de Compra en contractar amb Ecoveritas, S.A. No obstant això, l'usuari accepta, de forma expressa i sense excepcions, que l′accés i la utilització de la botiga online té lloc sota la seva única i exclusiva responsabilitat.

 

1.2 Titularitat

Les dades identificatives de l'empresa responsable de la botiga online són:

ECOVERITAS S.A.

A62772629

C/ Diputació 239-247

Barcelona 08007

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, al tom 34.407, foli 12, full B-245540, inscripció 1.

Inscrita en el Registre d′Empreses de Venda a Distància amb el no 2012/1254/09/08/2/V

 

2. SERVEI D'ATENCIÓ AL CLIENT

 

Per a qualsevol incidència, reclamació o exercici dels seus drets, posi's en contacte amb el nostre Servei d'Atenció al Client:

· Via el nostre telèfon d'informació i atenció al client: 902 66 77 89

   Horari d'atenció al client: de dilluns a divendres 9:00 a 20:00

· Via correu electrònic: shop@veritas.es

· Via correu postal:

 Ecoveritas, S.A.

 C/ Diputació 247

 Barcelona 08007

 

3. CONDICIONS GENERALS DE COMPRA I ACCEPTACIÓ

 

Aquestes Condicions Generals de Compra regulen expressament les relacions entre Ecoveritas S.A. i els usuaris i clients que contractin els productes oferts a través de la botiga online accessible des de l'adreça www.veritas.es/shop

Les referides Condicions han estat elaborades de conformitat amb la normativa vigent en la matèria.

Al comprar i/o navegar per la botiga online d'Ecoveritas S.A. queda suposada l'acceptació expressa, plena i sense reserves de la totalitat de les Condicions Generals de Compra publicades.

Ecoveritas S.A. podrà modificar de manera unilateral, en qualsevol moment que estimi oportú, la configuració d′aquest web, les condicions del servei i el seu contingut, així com eliminar-los, limitar-los o suspendre′ls de manera temporal o definitiva, així com impedir l′accés als mateixos procurant informar l′usuari d′aquest canvi a través del seu correu electrònic o bé a través de la seva publicació en la pàgina web, sempre que les circumstàncies li ho permetin.

 

4. FORMALITZACIÓ DE LA COMPRA

 

4.1. Registre al web

Registrant-se a la botiga online rebrà via e-mail el nom d′usuari i la confirmació de la seva alta. Ecoveritas S.A. es reserva el dret de cancel·lar el nom d′usuari i la contrasenya d′aquells usuaris que mantinguin saldos deutors o impagats.

4.2. Operativa de la compra

La pàgina web d'Ecoveritas S.A. requereix el codi postal de l'usuari cada vegada que entri a la botiga online per fer efectiva la selecció de productes disponibles per a cada zona.

L'usuari pot seleccionar els productes presentats -que es mostren per categories i subcategories-, així com la quantitat que desitja de cadascun.

Per formalitzar la compra, és necessari introduir les dades de pagament i les de lliurament de la comanda. Si l'usuari ja està registrat, aquestes dades queden emmagatzemades, podent-se modificar en qualsevol moment.

De conformitat amb la Llei 15/1999, del 13 de desembre, qualificada de protecció de dades personals, s'informa a la persona interessada que les seves dades passaran a formar part del fitxer de Veritas, gestionat per Ecoveritas S.A. Així mateix, s'informa la persona interessada que l'adreça on pot exercir els drets d'accés, rectificació, supressió i oposició és a Ecoveritas S.A., c/ C/ Diputació 239-247, 08007 Barcelona (Espanya).

És obligació de l'usuari mantenir actualitzades les dades de forma que corresponguin a la realitat en cada moment.

 

4.3. Límits de compra

En funció de la tipologia de productes, podran establir-se límits de quantitats per qüestions logístiques.

 

4.4. Productes i preus

Ecoveritas S.A. garanteix el preu del dia en què es va realitzar la compra, amb independència del dia en què es faci el lliurament. Tots els preus que s'indiquen a la botiga online són en Euros i inclouen l′impost sobre el valor afegit (IVA) aplicable i qualsevol altre impost que sigui d'aplicació.

Els preus indicats en pantalla seran els vigents en el moment de la compra. En els productes que el preu estigui determinat pel pes, s'indicarà el preu per kg o bé el preu del producte envasat.

La presentació dels productes amb les seves característiques pròpies i imatges són els indicats en les descripcions dels mateixos.

Ecoveritas S.A. es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, els preus dels productes, així com a suspendre o cancel·lar la seva venda de forma temporal o definitiva.

 

4.5. Facturació i formes de pagament

Per procedir al pagament, l'usuari haurà de seguir totes les instruccions i emplenar els formularis que vagin apareixent. Es poden utilitzar les següents targetes de crèdit o dèbit:

  • VISA
  • VISA ELECTRON
  • MASTERCARD

En el moment de la compra, l'import quedarà retingut i la transacció es farà efectiva en finalitzar la preparació de la comanda per tal de garantir que tots els productes estiguin disponibles.

L'import dels productes que, per qualsevol causa, no puguin estar disponibles, serà descomptat de la quantitat total retinguda en el moment de la compra.

El sistema de pagament és realitza mitjançant una passarel·la de pagament de comerç electrònic amb el servidor segur certificat segons el protocol SSL per Verisign que disposa La Caixa. Per a més informació, fer clic sobre el logotip de VeriSign i es podrà accedir a la pàgina www.verisign.com, on trobar més informació sobre les mesures de seguretat implantades. Ecoveritas SA, en conseqüència no disposa de les dades bancàries i, en concret, de les dades de la targeta de crèdit dels clients de la botiga online.

Una vegada efectuada la compra, el client rebrà una notificació via correu electrònic confirmant les dades de la seva comanda.

 

5. LLIURAMENT A DOMICILI

 

5.1. Preparació de les comandes i disponibilitat

La disponibilitat dels productes de la botiga online d'Ecoveritas S.A. depèn de la zona de lliurament. Per tant, és imprescindible que l'usuari introdueixi el codi postal del lloc de lliurament abans d'iniciar la compra.

Ecoveritas S.A. garanteix l′existència de tots els productes que s′ofereixen segons la zona de lliurament, exceptuant el servei de fruita els dilluns. Així mateix, si en algun moment no es pot garantir la disponibilitat d'algun producte, l'import d'aquest es descomptarà del total retingut en el moment de fer efectiva la transacció econòmica.

 

5.2. Zones i horaris de lliurament

L'usuari podrà comprovar si el seu domicili és una zona de lliurament de la botiga online d'Ecoveritas S.A. al introduir el seu codi postal a l'inici de la compra. Així mateix, els horaris de lliurament també són variables segons les zones i estaran visibles a l'introduir el codi postal.

Localitats amb franges horàries definides:

L'usuari pot seleccionar el dia i hora segons les seves necessitats.

Localitats sense franges horàries definides:

En les localitats en les que no s'han definit franges horàries de lliurament, aquest es realitzarà en un període entre les 24 i 72 hores de l'endemà immediatament hàbil al d'haver-se efectuat la comanda, si bé per circumstàncies excepcionals o de força major, aquest període podrà ampliar-se.

En el cas que el client no es trobi en el domicili en el moment de l'entrega, l'empresa responsable del transport deixarà una nota informativa amb un telèfon de contacte per concertar un segon lliurament.

 

5.3. Costos de lliurament

Les despeses d'enviament per les compres a la botiga online de Veritas són:

Sense cost per a compres amb import igual o superior a 95 € (iva inclòs)

7 € per a compres amb import inferior a 95 € (iva inclòs)

Aquestes tarifes són vàlides en totes les zones de lliurament.

 

5.4. Responsabilitat de l'usuari

L'usuari es compromet a estar present en el moment acordat pel lliurament o a autoritzar a una tercera persona major d'edat que rebi la comanda (no es lliuraran productes en apartats de correus ni en llocs públics). En el cas de què el client o persona autoritzada no siguin presents en el moment del lliurament, les despeses de reenviament seran a càrrec del client pels imports que s'indiquen en l'apartat 5.3. anterior, sense possibilitat alguna de gratuïtat en funció de l'import de la comanda.

Ecoveritas S.A. entén que el client que ha realitzat la comanda autoritza a la persona que en aquest moment està al domicili del lliurament a recollir la comanda en el seu nom. Per tant queda sota l'exclusiva responsabilitat del client autoritzar a un tercer per a la recepció i acceptació de la compra al domicili del lliurament.

Ecoveritas S.A. no assumirà cap responsabilitat per retard en el lliurament de les comandes quan aquest retard sigui culpa exclusiva del comprador o de la persona autoritzada.

Si per qualsevol circumstància el client no pogués estar present en el moment del lliurament, en tal cas el client haurà de posar-se en contacte amb el nostre telèfon d'informació i atenció al client: 902 66 77 89 o via correu electrònic: shop@veritas.es per acordar un altre dia de lliurament en un termini màxim de 24 hores des del moment de realitzar la comanda.

En el moment del lliurament, l'usuari haurà de signar l′albarà conforme la comanda ha estat lliurada i acceptada.

El client assumeix els riscos de deterioració, menyscapte, danys i pèrdua dels productes, indicats en el moment de fer la seva comanda, des del lliurament dels mateixos per Ecoveritas S.A. al domicili del client. El client és el responsable d'emmagatzemar i conservar els productes en les condicions que, si s'escau, s'estableixin en el seu etiquetatge. És responsabilitat del client el seu emmagatzematge i conservació en lloc adequat en funció de les característiques de cada producte. Respecte als envasos, és responsabilitat del client el seu tractament i reciclat conforme a la normativa que a cada moment resulti d'aplicació.

 

5.5. Desistiment i Devolucions

El client disposarà d′un termini de fins a 14 dies hàbils a partir de la recepció del producte, per tal de resoldre el contracte (compra), ja sigui per reclamacions o devolucions. En tot cas s'entendrà que el client ha conegut el dret de desistiment des de la seva entrada en la botiga online d'Ecoveritas S.A. i, en tot cas, des que efectuï la seva comanda.

Pels productes peribles, aquest dret de devolució es limita a un màxim de 24 hores a comptar des del lliurament o la recollida de la compra. Tots aquests drets podran ser exercits, sense perjudici del que estableix el Reial decret Legislatiu 1/2007 de 16 de novembre pel qual s'aprova el text refós de la Llei General de Defensa dels Consumidors i Usuaris.

Les devolucions de les comandes hauran de tramitar-se a través del nostre telèfon d'informació i atenció al client: : 902 66 77 89 o via correu electrònic: shop@veritas.es, amb la finalitat d'instrumentalitzar la recollida de la comanda al seu domicili.

Ecoveritas S.A. retornarà les quantitats rebudes mitjançant abonament en un termini no superior als 30 dies, una vegada verificat l'esta dels productes. Els productes objecte de devolució hauran de lliurar-se en correcte estat. No s'acceptaran devolucions de productes en envasos, si els haguessin, diferents dels quals van ser subministrats.

Si un producte arribés en mal estat per causa del transport, el client haurà d'indicar-ho en l'albarà del transportista i trucar dins de les 24 hores de la seva recepció al nostre telèfon d'informació i atenció al client, o comunicar aquesta circumstància via correu electrònic.

Ecoveritas S.A. disposa de Fulls de Reclamació a disposició del consumidor/client conforme a la normativa aplicable.

 

6. LEGISLACIÓ APLICABLE

 

El present contracte es regirà per la legislació espanyola que serà aplicable en el no disposat en el mateix en matèria d'interpretació, validesa i execució.

Qualsevol controvèrsies derivades de la contractació de productes a través d'aquesta pàgina web seran sotmesos als òrgans jurisdiccionals competents determinats per la Llei i, supletòriament, pels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.